برفک دهان

بهتر است بدانید که برفک دهانی که با نام علمی كانديد يازیس دهانی Oral Candidiasis نیز شناخته …