جرم دندان

جرم دندان حالت سخت شده پلاک دندان می باشد. طی فرایند تشکیل جرم، باکتری های موجود در …