خدمات روکش دندان کلینیک مهراد

کلینیک دندانپزشکی

روکش دندان یک تاج دندان است که روی یک دندان – برای پوشش دادن دندان به منظور بازسازی شکل و اندازه آن، قدرت و ظاهر شدن آن قرار می گیرد.

چرا به روکش دندان نیاز است؟

 • برای محافظت از یک دندان ضعیف، شکسته و یا دندان ترک خورده

 • برای  دندان شکسته یا دندانی که خراب شده است و ترمیم شده است

 • برای نگه داشتن یک پل دندان در جای خود

 • برای پوشش دادن دندان هایی که تغییر رنگ داده اند

انواع روکش دندان

 • روکش های استیل، روکش های پیش ساخته هستند که در دندان های دائمی به طور موقت مورد استفاده قرار می گیرند

   

 • روکش های دندانی سرامیکی که رنگی هم رنگ دندان طبیعی شما دارند.

   

 • روکش های رزین که ارزانتر از انواع دیگر هستند.

 • روکش های موقت که معمولا برای ترمیم موقت استفاده می شوند

مراقبت های مورد نیاز پس از انجام روکش دندان