نوشته‌ها

پست و کور دندان

پست و کور دندان

یکی از درمانهای ترمیمی پس از عصب کشی پست و کور می باشد.

دندانپزشکی ترمیمی چیست؟

دندانپزشکی ترمیمی

این شاخه دندانپزشکی درمان ضایعات، پوسیدگیها ، بد فرمی های دندانهاو اصلاح یکپارچگی دندانها را ترمیم می نماید

ترمیم و زیبایی در غرب تهران

شروع غالب بیمارى هاى دندانى، از پوسیدگى هاست. پوسیدگى هرچند جزئى و کم، نیاز به ترمیم دارد تا بتوان از گسترش آن و حتى رسیدن آن به