به منظور پوشش بخش اعظم هزینه در موارد بستری یا اقدامات تشخیصی ، بیمه شدگان محترم می توانند از معرفی نامه صادر شده استفاده نمایند . بدین منظور لازم است با در دست داشتن کارت ملی و دفتر چه بیمه به مرکز درمانی مراجعه نمایند .

بیمه سایپا